Agadraporto (8/2008 – 9/2009)

A. MOVADO

Periodo : de aŭgusto 2008 ĝis septembro 2009.

                 Post akceptiĝo de ANEB ĉe UEA kaj de JEBUO ĉe TEJO lastan jaron, ANEB duobligis sian agadon kaj vastigis sian laborkampon. Per la instrusekcio, ANEB sukcese organizis kursojn kaj ekzamenojn en diversaj regionoj de Burundo. La nombro de kluboj nekredeble altiĝis, renkontiĝoj organizitaj de kluboj okazis, vizitoj fare de la estraro okazis, kaj grava punkto estas la sukcesorganizitaj seminarietoj en ses regionoj en aŭgusto 2008, en tri provincoj (Makamba, Bujumbura kaj Bururi) kaj je kiu preskaŭ 100 personoj lernis esperanton. Rilatoj kun loka administracio kaj lernejestroj pliboniĝis, kaj ankaŭ rilatoj kun eksterburundaj esperantistoj pliboniĝis. Ni ne forgesu leterojn senditajn al UNESKO reprezentanto en Bujumbura, al la Urbestro okaze de la kongreso, la partopreno de esperantistoj al la internacia junulara festivalo, la instruado de Johano kun sia edzino en Januaro 2009. Desegnante, multaj infanoj de Rumonge partoprenis la internacian konkurson, okazis sukcesa kongreso, estis ĝemeliĝo inter Rumonge kaj iu ĉina urbo, aĉetiĝis grundo kie ni plantos fruktarbojn, la Burunda ILEI Sekcio (BIS) estis akceptita, partoprenis la futbala teamo en la ĉijara turneo kaj okazis kurso en diversaj universitatoj de Buĵumburo inkluzive la ŝtatan. Al tio aldoniĝas la jam planita vizito de Portillo Alfred el Venezuelo en decembro 2009a.

En ĉi-raporto, ni detale skribos pri tio kio okazis en ĉiu sekcio, interalie en la instrusekcio, sporta sekcio, junulara sekcio, skolta sekcio kaj informsekcio.

I. INSTRUSEKCIO

Kiel kutime, la instruado bonorde daŭris en diversaj kluboj starigitaj en lernejoj. Lastan jaron ANEB havis 40 klubojn; pro la senĉesa varbado kaj informado, la ĉi jara klubkvanto estas 52. Aldoniĝis kluboj el la bahaa centro, kluboj el Cibitoke, Gasanda, Kivoga, Bururi, Nyagasaka, Burambi, Buyengero, Mubuga, Gitaza, Mbuga kaj Kajabure. En Gasanda, esperantistoj starigis klubon dum la feria periodo por ke ili regule renkontiĝu. Ĉi regiono (Gasanda kaj ĉirkaŭ ĉi-urbeto) estas tre aktiva ĉi-tage kaj ni dankas tion al Audace NDUWAYEZU, kiu sindediĉas por organizi la tieajn esperantistojn kaj nun en ĉi-parto loĝas pli ol 230 esperantistoj.

Kursoj normale okazis en ĉiuj kluboj, sed ne okazis ekzamenoj pro la fakto ke niaj ekzamenoj okazas en julio kaj ĉi-monaton okazis la dua nacia kongreso; la organizado kaj okazigo de ĉi-kongreso prenis grandan monrimedon, kaj nun la kaso de ANEB estas malplena por okazigi tiujn ekzamenojn, kiuj estas tre gravaj. Ni planas okazigi tiujn ekzamenojn en la venonta jaro, se rimedo estos.

En fino de aŭgusto 2008a, ses instruistoj iris al foraj regionoj por unusemajna seminarieto, je kiu preskaŭ 100 personoj lernis esperanton. Ĉi-instruado ebliĝis pro valora helpo fare de ILEI-konferencanoj en Benino kiuj monhelpis nian movadon.

En januaro, Johan Derks kun sia edzino Svetlana Milanovic, vizitis nian landon kaj dum ilia restado en Burundo (Bujumbura kaj Rumonge) okazis instruado en Bujumbura je kiu tri kongolandanoj sekvis kurson dum kelkaj tagoj kaj dusemajna seminario en Rumonge je kiu pli ol 120 personoj partoprenis: 40 progresantoj, pli ol 80 komencantoj. Johano kaj Svetlana ankaŭ vizitis la klubon en Gasanda, kiel pli ol 80 esperantistoj (komencantoj kaj progresantoj) atendis ilin. Danke al bonaj rilatoj de ANEB kun Direktoroj de lernejoj la instruado okazas sen granda elspezo. La sekcio estis akceptita de ILEI dum la ĉi jara Krakova konferenco kaj tio donos al nia movado grandegan forton pro la fakto ke instruado estas la bazo de nia movado. Ĉi-sekcio estas gvidata de NTAHONSIGAYE Hasano kaj subkontrolo de la estraro de ANEB.
II. INFORMSEKCIO

Per ĉi-sekcio aŭdiĝis intervjuoj en du radielsendejoj, unu en la reta radio (radi-aktiva) kaj oni sendis leteron al la loka Gazeto (HODI TANGANJIKA) por peti kunlaboron inter ANEB kaj la gazeto. Ĉi-sekcio ege gravas en nia movado; pro ĝi ni havas novajn interesiĝantojn. La sekcio helpis nin trovi rifuĝintojn el Tanzanio kiuj de tie lernis Esperanton kaj informas al ili pri la stato de la movado en Burundo.

La sekcio ankaŭ prizorgas pri la stato de kluboj, kion kluboj bezonas, kiel ili estas organizitaj, la ebleco starigi klubon en iu regiono. Tra la informsekcio, la asocio ricevadis informojn de neesperantistoj, kiuj intencis lerni E-on. Tiam, la instrusekcio tuj aranĝis kiel atingi ilin kaj iel organizis kursojn por ili.

Laste, la sekcio verkis kaj sendis leterojn al la UNESKO-reprezentanto kaj la reprezentanto de la eduka ministerio de Burundo ĉe UNESKO petante kunlaboron kaj interrilatojn.

III. SPORTSEKCIO

Per Sporto eblas sukcese informadi pri esperanto. Tion ni jam spertis starigante la futbalan (piedpilkan) teamon en Rumonge ekde 2007. La futbala teamo(Esperanto FC) sukcese daŭre liveris matĉojn (aŭ kadre de la turneo loka aŭ kadre de amikaj matĉoj) multfoje.  Pli grava estas la fakto ke ĉiuj teamanoj ĵuse varbitaj sin devigis lerni E-on ne nur por havi rajton ludi en la teamo, sed por profiti de diversaj avantaĝoj ofertitaj de la internacia lingvo. Tiu sekcio konatigas nian karan universalan lingvon al sportemuloj aŭ en sportaj medioj, ĉar multaj sportemuloj ne antaŭe estis informitaj pri Esperanto. Sed nun ĉiuj scias ke ekzistas la lingvon kiu celas plifaciligi komunikadon egalan inter homoj el diversaj landoj. Nuntempe la teamo partoprenas en la loka turneo kaj ĝi estas en bona pozicio (la dua en sia grupo). Ne nur en Rumonge oni fondis klubon sed ankaŭ en Gasanda, urbeto je 31 km de Rumonge, la tieaj esperantistoj fondis klubon. Ili ne partoprenas en turneo, sed la futbala teamo helpas ilin vespere renkontiĝi kaj iom babili esperante. La teamo (de Gasanda) ricevis pilkon de Johano kaj Svetlana dum ilia vizito al ĉi-urbeto. Ni ege dankas al MELS, kiu senĉese helpas la vivon de ĉi-teamo kaj ni esperas ke eĉ aliaj helpos diversmaniere.

IV. JUNULARA SEKCIO

Ĉi-sekcio dependas de ANEB kaj ĝia ĉefaj taskoj estas disvastigi esperanton al junuloj, kunigi ilin. TEJO ĝin akceptis en 2008, kaj tio permesis al junuloj de Burundo duobligi sian forton por plifortigi la movadon. Ĝenerale, burundaj esperantistoj estas junaj kaj tio garantias la longadaŭrecon de nia movado. Nia principo estas ke ĉiu esperantisto estas esperant-instruanto, do 80% de esperant-instruantoj aĝas malpli ol 30 jaroj. La sporta sekcio agadas kiel branĉo de la junulara sekcio, eĉ se ĝi havas sian propran estraron. La agado de ĉi-sekcio estas tre grava kaj la tuta movado dependas preskaŭ de ĝi.

V. SKOLTA SEKCIO

Dum la kongreso kongresanoj decidis starigi skoltan sekcion. Danke al SEL kiu ebligis partoprenon de kelkaj skoltaj esperantistoj ĉi-sekcio naskiĝis. Krom prelego farita de Erickson al skoltoj de Rumonge, ĉi-sekcio ne ankoraŭ faris grandan laboron. Sed ni esperas ke ĝi faros multon en la skolta medio.


B. UTILIGADO

Renkontiĝoj esperantaj okazis en diversaj regionoj de Burundo. La plej grava el ili estas la dua nacia kongreso de esperanto, je kiu preskaŭ 100 esperantistoj el 8 provincoj ĝin partoprenis. Ĉi kongreso estas grava historie ĉar en ĝi kreiĝis nova sekcio, ni renovigis la estraron, ŝanĝis kelkajn erojn de la statuto kaj enmetis novan organon (komitato). Partoprenintoj multon profitis kaj petis ĉiujare okazigi tian renkontiĝon.

V. PLANIZADO DE 2009 

La landa asocio de UEA en burundo havas jenan planon :

- Fondi retejon de ANEB

- Starigi sekcion pri kulturo kiu zorgos pri la kolektado de verkoj de Burundaj esperantistoj.

- Daŭre multobligi prelegojn en diversaj lokoj kiel propagando en la disvastigo de la lingvo ;

- Fari karavanojn esperantajn en diversaj lokoj (Makamba, Muramvya, Kayanza, Bubanza,…) ;

- Multobligi elsendojn ĉe diversaj radiostacioj publikaj kaj privataj ;

- Intense sekvi ĉiujn paŝojn de ĉiuj kluboj en ĉiu angulo de la lando ;

- Planti fruktarbojn en la aĉetita grundo ;

- Intense kunlabori kun la kultura kaj sporta ministerio;

- Fari verkojn kaj tradukojn de kelkaj burundiaj libretoj el angla kaj franca lingvoj ;

- Senĉese klopodi krei klubojn precipe en vilaĝoj kaj lernejoj ;

- Propagandi kaj disvastigi la batalarton « tekkjono » iniciita de VELIKOVA Klarita  uzante Esperanton;

- Starigi tondejon ( ni jam havas du tondilojn(donacitaj de Tereza Kapista) kaj sufiĉajn kombilojn), do ni povas sinfinanci en etaj bezonotaĵoj;

- organizi kaj okazigi aktivulan trejnadon en Makamba kaj Gasanda;

- Vizitoj al kluboj;

- starigi fortan universitatan klubon;

- Pludaŭrigi la ĝemelan projekton;

- krei onan etoson inter burundaj esperantistoj;

- Varbi mondonacantoj por la projekto pri la Esperanto-centro;

BEZONOJ                                                                                                            

Pro la burundaj vivkondiĉoj, esperantistoj de Burundo sindonas nur fizike, strategie kaj mense. Pri financo, la kaso de la asocio estas preskaŭ malplena kaj ni ĉiam devas atendi eksteran helpon. Ni nun klopodas elpensi projekteton, kiu helpos nin finance, kaj ne tro dependi de ekstere.

Por efike funkcii, ANEB bezonas:

  1. Ĉiuspecajn librojn ĉar ĝis nun, ni estas en grandega bezono de lerniloj. Ni petas al ĉiuj, kiuj jam helpis kaj kiuj ne ankoraŭ helpis sendi al ni lern-, legolibrojn kaj vortarojn.

  2. Disponigi al la asocio iom altan subvencion, por ke ĝi sukcese okazigu la aktivulan trejnadon ĉar vidiĝis ke multaj esperantinstruantoj en Makamba kaj Gasanda ne estas bonaj lingve kaj en kluborganizado.

  3. Por plibonigi nian scion rilate al la movado, ni petas al UEA per la Afrika Oficejo inviti dum la venonta UK (en Kubo) kelkajn burundajn esperantistojn por ke ili vidu kiel oni organizas kaj okazigas la UK-n.