Agadraporto: 10/2009 – 12/2010

AGADRAPORTO DE LA LANDA ASOCIO DE UEA EN BURUNDO « ANEB »

A. MOVADO

Periodo: de oktobro 2009 ĝis decembro 2010.

La jaro 2010 estis jaro je kiu Esperanto en Burundo stagnis. Pro la striko en edukada ministerio, kluboj en lernejoj ne bonege funkciis kiel pasintajn jarojn. Ni tamen, per la instrusekcio, sukcese organizis kursojn kaj renkontiĝojn en diversaj regionoj de Burundo. La nombro de kluboj ne altiĝis, renkontiĝoj organizitaj de kluboj okazis, vizitoj fare de la estraro okazis, kaj grava punkto estas la sukcese organizita seminaro en Bubanza je kiu partoprenis esperantistoj el Ugando kaj Kenjo.

En ĉi-raporto, ni detale skribos pri kio okazis en ĉiu sekcio, interalie la instrusekcio, Sporta sekcio, Junulara sekcio, Skolta sekcio, informsekcio.

I. INSTRUSEKCIO

 -       En oktobro 2009a la instruado de Esperanto en lernejoj komenciĝis. En Rumonge, ĉiuj kluboj malfermis la pordojn kaj multaj kursoj de Esperanto estis gvidataj de instruistoj de ANEB. La Sekretario kaj la Kasisto de la asocio vizitis klubojn kaj vidis, ke ĉio estas en ordo. La nombro de kluboj restis la samaj, sed la nombro de la gelernantoj multiĝis. Okazis kursoj ankaŭ en aliaj regionoj kiel Gasanda, Nyanza, Bubanza, Gitega, Makamba, kaj en kelkaj lernejoj de Bujumbura.

–       Ĉi jaro, la prezidanto de ANEB, s-ro Jérémie instruvojaĝis al Kenjo kaj Ugando. Lia instruvojaĝo estis fruktodona ĉar en aŭgusto esperantistoj el la vizititaj landoj partoprenis la seminarion, kiu okazis en Bubanza kaj ilia lingvonivelo estis bona.

–       En Gasanda, kie nun la movado iras glate, multaj aliaj kluboj fondiĝis kaj nun estas multaj esperantistoj novaj en la regiono. Je la fino de la studjaro, en junio, la esperantistoj de Gasanda liceo kotizis por okazigi finjaran feston. Nome de ANEB, Hasano kaj Pamphile partoprenis la feston kaj kuraĝigis la esperantistojn de la gasanda regiono kaj dankis la organizantojn pro la iniciato.

–       En aŭgusto 2010a, ANEB organizis kaj okazigis seminarion en la provinco de Bubanza kaj multaj esperantistoj el diversaj provincoj ĝin partoprenis. Ne nur la burundaj esperantistoj, sed kvar esperantistoj el Kenjo kaj unu esperantisto el Ugando partoprenis la seminarion de Bubanza.

Kursoj normale okazis en ĉiuj kluboj sed ne okazis ekzamenoj pro la fakto ke niaj ekzamenoj okazas en julio kaj ĉi-monaton okazis la dua nacia kongreso; la organizado kaj okazigo de ĉi-kongreso prenis grandan monrimedon, kaj nun la kaso de ANEB estas malplena por okazigi tiujn ekzamenojn, kiuj estas tre gravaj. Ni planas okazigi tiujn ekzamenojn en la venonta jaro se rimedo estos.

En fino de aŭgusto 2008a, ses instruistoj iris al foraj regionoj por unusemajna seminarieto, je kiu preskaŭ 100 personoj lernis esperanton. Ĉi instruado ebliĝis pro valora helpo fare de ILEI-konferencanoj en Benino kiuj monhelpis nian movadon.

En januaro, Johan Derks kun sia edzino Svetlana Milanovic, vizitis nian landon kaj dum ilia restado en Burundo (Bujumbura kaj Rumonge) okazis instruado en Bujumbura je kiu tri kongolandanoj sekvis kurson dum kelkaj tagoj kaj dusemajna seminario en Rumonge je kiu pli ol 120 personoj partoprenis: 40 progresantoj, pli ol 80 komencantoj. Johano kaj Svetlana ankaŭ vizitis klubon en Gasanda, kie pli ol 80 esperantistoj (komencantoj kaj progresantoj) atendis ilin. Danke al bonaj rilatoj de ANEB kun Direktoroj de lernejoj, la instruado okazas sen granda elspezo. La sekcio estis akceptita de ILEI dum la ĉi-jara krakova konferenco kaj tio donos al nia movado grandegan forton pro la fakto ke instruado estas la bazo de nia movado. Ĉi-sekcio estas gvidita de NTAHONSIGAYE Hasano kaj sub kontrolo de la estraro de ANEB.

II. INFORMSEKCIO

Dum ĉi-jaro, la informado ne estis bone farita kiel en pasintaj jaroj. Ni planis viziti radielsendejojn sed pro manko da tempo ni ne sukcesis tion fari. Ni tamen elsendis rete informesaĝojn al retanoj.

Okazis prelegojn en lernejoj, kaj ni afiŝis informilojn en kelkaj regionoj de Burundo.

Ni ricevis leteron el UNESKO, respondo pri nia kunlaborpeto, kaj tio estas kuraĝiga por ni. Plie ni sendis al UNESKO dokumenton pri jardeko de lingvo.

La informsekcio kontribuis per informo al ni, kaj pro ĝi ni sciis pri bezono de instruistoj kaj pri la staton de la movado en diversaj regionoj.

La sekcio nun ekinformos al en-kaj eksterlandaj esperantistoj pri kio okazas en Burundo per la Bulteno ESPERANTO EN BURUNDO, kiu baldaŭ ekaperos.

III. SPORTA SEKCIO

La agado de nia futbala teamo daŭris per partopreno en la loka turniro. Kiel en pasintaj jaroj, per la teamo, multaj sportemuloj informiĝis pri Esperanto. Bedaŭrinde dum ĉi-jaro la sekcio ne ricevis subvencion de MELS, kaj tio negative afektis la agadon de la teamo.

Okazis korespondado kun Calgari Julio pri la starigo de Tchoukball teamo en Burundo esperantkadre. Ni esperas ke en la estonteco ni sukcesos je ĉi-projekto.

Por varbi homojn kaj sciigi al multaj pri la ekzisto de Esperanto, ANEB pripensis kaj fondis la futbalan teamon, kiu ĉiam partoprenas la turneon en Rumonge. Nun alia teamo fondiĝis en Gasanda.

IV. JUNULARA SEKCIO

 Ĉi sekcio grandparte dependas de ANEB kaj ĝia laborkamp estas tre vasta. En Burundo, granda parto de esperantistoj estas junaj, do kompreneblas ke ili estas membroj de la sekcio. La Prezidanto de la sekcio multe laboris, li okazigis renkontiĝojn en Bujumbura kaj Rumonge, kaj dum la seminario en Bubanza la sekcio ege helpis nin homforte, disponigante sian servon al la partoprenintoj precipe kiam akvoj ne ĉesis dum la seminario. Dum la ekskurso en Burunza, la sekcianoj kantegis senĉese kaj senlace ekskursanojn kaj eĉ survoje klarigis al loĝantoj pri kio estas Esperanto. La sporta sekcio agadas kiel branĉo de la junulara sekcio, eĉ se ĝi havas sian propran estraron. La agado de ĉi-sekcio estas tre grava kaj la tuta movado dependas preskaŭ de ĝi.

V. SKOLTA SEKCIO

 Post la starigo de la skolta sekcio lastan jaron ĉi-sekcio ekaktiviĝis. La sekcio nun klopodas atingi en ĉiuj regionoj, kie jam estas la skolta movado. Ĝi ankaŭ planas peti oficialan kunlaboron kun la skolta asocio de Burundo. Dum la seminario, SEL denove partoprenigis 10 skoltojn kaj ili multon lernis. La sekcio planas partopreni en ĵamboreo, kiu okazos en Gitega kaj tie ĝi instruos Esperanton.

B. UTILIGADO

 Renkontiĝoj esperantaj okazis en diversaj regionoj de Burundo precipe en Rumonge, en Bubanza, en kelkaj lernejoj de Bujumbura, en Nyanza Lac… La plej grava el ili por ĉi-jaro estas la seminario je kiu venis homoj el Ugando kaj Kenjo. Tuj post la seminario okazis renkontiĝo de la estraro de ANEB kun esperantistoj el Ugando kaj Kenjo kaj ni kundecidis fondi regionan organizon « Orienta Afrika Esperanto Federacio ». Ni ankaŭ, helpe de la Afrika Oficejo sukcesis fondi retejon, kie publikiĝos informoj pri la burunda movado.

La junulara sekcio partoprenis kaj kunorganizis konkursoj kun islama religio en Rumonge, kaj inter demandoj estis esperantaj.

–          En novembro 2010a  ANEB sukcesis aĉeti terenon kie ni konstruos la Esperanto-Centron.

Karaj, ĝis nun nia asocio havas du grandajn projektojn:

1. La arba projekto: Kun la helpo de TAKE-Esperanto, ANEB jam havas la grundon kaj plantis fruktarbojn en ĝi. Ni dankas s-ron Michel el Francujo pro la starigo de la projekto de arboj en Burundo por protekti la teron (mondon).

2. La konstruo de la Esperanto-Centro: Kun la monhelpo de la fondaĵo “Esperanto en Evoluo” ANEB aĉetis ter-pecon por konstrui tiun domon. Ni multe dankas la geedzojn Svetlana kaj Johan el Nederlando, kiuj pripensis tiun projekton en Burundo. Ni dankas ĉiujn donancantojn de niaj projektoj.

–          Je la 19/12/2010 kelkaj esperantistoj de Rumonge festis la Zamenhofan tagon.

V. PLANADO POR 2011 

Kiel planojn la landa asocio de UEA en Burundo havas jenan planon:

– Okazigi seminarion por instruistoj en Nyanza-Lac

– Okazigi renkontiĝojn en multaj regionoj de Burundo

– Plifortigi la junularan, sportan kaj lernejan agadojn

– Kuraĝigi burundajn esperantistojn verki aŭ traduki librojn

– Fari karavanojn esperantajn en diversaj lokoj (Makamba, Muramvya, Kayanza, Bubanza,…) ;

– Multobligi elsendojn ĉe diversaj radiostacioj publikaj kaj privataj;

– Sekvi la plantitajn arbojn en la grundo de Kizuka

– Helpi en la monvarbado por nia projekto pri Esperanto-centro

– Refreŝigi nian retejon regule

– Senĉese klopodi krei klubojn precipe en vilaĝoj kaj lernejoj

– organizi kaj okazigi aktivulan trejnadon en, Bubanza, Gasanda kaj Rumonge;

– Vizitoj al kluboj;

– Pludaŭrigi la ĝemelan projekton;

– Starigi tchoukball teamo

BEZONOJ

Por efike funkcii, ANEB bezonas:

1. Ĉiuspecajn librojn kaj precipe gramatikajn kiel la broŝuroj de « le cours de la langue internationale Esperanto ». Ni petas al ĉiuj, kiuj jam helpis kaj kiuj ne ankoraŭ helpis sendi al ni lerno-, legolibrojn kaj vortarojn.

2. Disponigi al la asocio iom altan subvencion, por ke ĝi sukcese okazigu la aktivulajn trejnadojn

3. Por plibonigi nian scion rilate al la movado, ni petas al UEA per la Afrika Oficejo inviti dum la venonta UK kaj IJK (en Danio) kelkajn burundajn esperantistojn por ke ili vidu kiel oni organizas kaj okazigas la du aranĝojn.

4. ANEB ankaŭ bezonas specialan buĝeton por eltiri poŝtaĵojn

5. Disponigi rimedojn por informado

Karaj samideanoj, por bone disvastigi Esperanton kaj starigi projektojn en Burundo, nia nacia asocio ANEB ricevas E-materialojn kaj monhelpon.

Ni ne povas fini nian raporton sen diri kelkajn bonkorajn esperantistojn, kiuj subtenis nian asocion kaj donacis materialojn (lernolibroj) kaj/aŭ monon (por aĉeti terenon kaj grundon, por okazigi seminarion): gesinjoroj Jeanne Marie CASH, Mireille GROSJEAN, Margaretha SYMOENS, Svetlana MILANOVIC, Mirka TOMECKOVA, Katalin KOVATS, Susanna BEGLARYAN, Johan DERKS, Michel BASSO, Renato CORSETTI, David CURTIS, Ronald GLOSSOP, Alfred PORTILLO, Jean Yves SANTERRE, Osmo BULLER …

Ne nur homoj, sed ankaŭ organizoj helpis nin: UEA, ILEI, SEL, Fondaĵo Hans, Fondaĵo “Esperanto en Evoluo”, TAKE-Esperanto, Espéranto-France, SAT-Amikaro, Infanoj ĉirkaŭ la Mondo, …