Seminario en Bubanza (08/2010)

Raporto

Ne nur la Burundaj esperantistoj, sed ankaŭ esperantistoj el Kenjo kaj Ugando partoprenis nian seminarion. Kvin eksterlandaj esperantistoj (kvar el Kenjo kaj unu el Ugando) atingis Burundon por esti kun ANEB-anoj (el diversaj provincoj de la lando) en la seminario.

Ĉijare la seminario okazis en la provinco kaj komunumo de Bubanza ekde la 21-a ĝis la 28-a de aŭgusto 2010 ĉe la Bubanza Liceo. La seminario ekis sabaton je la 21-a, sed kelkaj instruistoj kiel Nsabimana Eric, Ndizeye Thiery, Mlossi Saidi, Bikirantanganwa Twalibu, Niyukuri Gilbert, Ciza Hamissi, Bahati Pamphile kaj Niyongabo Erickson, kiuj devis instrui dum la seminario, atingis la lokon ekde vendredo por bone prepari la alvenon de la aliaj esperantistoj. Ili kunvidis la direktoron de la liceo, tiam li montris al ili la 2 dormejojn (unu por viroj kaj la alia por inoj). Li ankaŭ montris al ili la necesejon kaj la kuirejon. Poste ili planis la malferman tagon kaj ĉiu el ili havis zorgon dum la tuta seminario: s-ro Mlossi Saidi (kunordiganto), Ciza Hamissi kaj Niyongabo Erickson (akirantoj), Ndizeye Thierry (filmanto), Pamphile kaj Gilbert (tradukantoj) dum la malferma kaj ferma tagoj, ĉar devas ĉeesti neesperantistoj (direktoro de la liceo, komunumestro,…..).

Sabaton la 21-a, ekde la 10-a horo ĝis la 16-a s-ro Ciza kaj Ericson akceptis la seminarianojn kaj disdonis al ili baĝojn kaj sapojn, kaj montris al ili la dormejon, la necesejon kaj la manĝejon.

Je la 16-a horo kaj duono: la malfermo de la seminario.

Post kiam ĉiuj eniris kaj sidis, nia kara kunordiginto s-ro Mlossi Saidi staris por komenci sian laboron. Li unue donis la vorton al la prezidanto de la organiza komisiono, kiu feliĉe bonvenigis la invitantojn kaj geseminarianojn kaj fine li dankis la direktoron de la liceo pro sia bonkoro ĉar la seminario okazas en la liceo de Bubanza. Li ankaŭ dankis s-ron la komunumestron de Bubanza, kiu facile akceptis la okazigo de la seminario kaj akceptis ilin en sia komunumo.

Poste, Mlossi ankaŭ donis la paroladon al s-ro la prezidanto de nia asocio (A.N.E.B), kiu esprimis sin kun granda plezuro pri la okazigo de la seminario por la unua fojo en la provinco Bubanza. Li ankaŭ dankis al s-ro la komunumestro kiu lasis sian zorgon por esti kun ni dum la malferma tago de nia valora seminario. Li ankaŭ dankis al la direktoro de la liceo por la akcepto de la instruado de Esperanto en la liceo, por la akcepto de la seminario ene de la liceo. Li ne forgesis danki kaj gratuli la kenjanojn, ugandanon kaj ĉiujn esperantistojn por la partopreno de la seminario, ĉar ili havis laborojn hejme, sed lasis ĉion kaj preferis esti en la seminario.

Poste la kunordiginto ankaŭ donis la parolon al la komunumestro, kiu kun granda ĝojo akceptis la seminarianojn kaj diris, ke pri la sekureco ĉio estas en ordo. Li dankis la estraron de ANEB, kiu el 129 komunumoj de Burundo, elektis la komunumon « Bubanza » por ke la seminario okazu tie. Li diris, ke li jam scias la ekziston de la lingvo Esperanto, kaj kuraĝigis esperantistojn de Bubanza por ke ili multiĝu kaj multigu E-klubojn. Li fine petis al ni fari la komunajn laborojn sabaton je la 28-a kiel kutime en Burundo, se la hortabelo tion permesos.

Poste la kunordiginto ankoraŭ redonis la paroladon al s-ro Jérémie por reagi al la bonaj vortoj de la komunumestro: li denove dankis la komunumestron, kiu garantiis la sekuron al la partoprenantoj de la seminario. Li akceptis la peton de la estro de la komunumo: fari la komunajn laborojn sabaton antaŭ la foriro.

Poste Mlossi donis la paroladon al s-ro Julius Kiprono Kirwa, la prezidanto de la Esperanto-Asocio en Kenjo, kiu esprimis siajn kontentojn ĉeesti en la seminario por la unua fojo en Burundo. Julius Kiprono dankis al ANEB, kiu invitis eksterlandajn esperantistojn. Li vere konfirmis, ke en Burundo junuloj interesiĝas pri Esperanto kaj dankis ilin pro la kuraĝo. Li fine gratulis al ANEB pro la strategio: fondi de E-kluboj en lernejoj, kie troviĝas multaj junuloj, kaj petis al la burundaj esperantistoj iri en Kenjon por instrui Esperanton. Li dankis al Jérémie, kiu jam atingis Kenjon por instrui la lingvon.

Poste venis la parolo de Andrew el Ugando. Li iomete parolis pri Esperanto en Ugando, tiam li diris ke danke al s-ro Jérémie, kiu interesigis lin eklerni Esperanton, kiam li (Jérémie) eniris la retkafejon en Ugando, kie li (Andrew) laboras. Dum kvar monatoj Andrew jam interesigis sep homojn, kiuj nun lernas la lingvon kaj li promesis al la seminarianoj disvastigi Esperanton en Ugando, sed li petis helpon de libroj al ANEB.

Fine la kunordiginto donis la paroladon al la direktoro de la liceo kiu iomete malfruis pro familiaj kialoj. Li unue pardonpetis pro la malfruo. Li diris, ke li estas tre kontenta pro la okazigo de la seminario en sia liceo kaj promesis evoluigi la Esperantan klubon ĉar estas multaj kluboj en tiu lernejo, sed la Esperanta klubo estas la unua, kiu estas aktiva. Li diris, ke li estas feliĉa, ĉar tiu Esperanta klubo estas la unua, kiu okazigas seminarion en tiu lernejo kaj la klubo havas la librojn en la biblioteko de la lernejo. Li ankaŭ parolis pri la sekureco dirante ke ne estas problemo. Sed li konsilis al geseminarianoj ke ĝis la 21-a(horo) ili ĉiuj devas esti en la liceo pro ŝtelistoj de la regiono.

Por fini la malfermon, ĉiuj trinkis kaj vespermanĝis. Kaj poste ni pace iris dormi.

– La instruadoj de niaj instruantoj kaj la lernado de la gelernantoj bone komenciĝis dimanĉon, poste la matenmanĝo, kiam Jérémie, la prezidanto de ANEB faris la meson en Esperanto. Dum du horoj, la protestantoj, la katolikoj, la advent(ist)oj kunmetiĝis en unu klasĉambron por preĝi. La Bonaj poroloj de nia Bona Dio estis diritaj kaj multaj kantoj estis kantitaj.

Kiam la meso finiĝis, venis la lingvaj ekzercoj kaj gramatikaĵo el la kurso Gerda Malaperis. La unua instruisto estis Ciza Hamissi, kiu instruis la gramatikaĵojn de la unua, la dua kaj la tria ĉapitroj de Gerda. La kurso « Gerda Malaperis » havas 25 ĉapitrojn kaj la gelernantoj lernis la tutan kurson. Kiel ANEB havas multajn instruantojn/instruistojn, kaj por bone prepari la instruadon, oni dividis la kurson kaj ĉiu instruisto ricevis du aŭ tri ĉapitrojn por instrui. Dum kvin tagoj Ciza Hamissi, Ndihokubwayo Gilbert, Niyukuri Gilbert, Nsabimana Innocent, Ntakirutimana Justin, Ndizeye Thierry, Ntahonsigaye Hasano, Harerimana Etienne, Mlossi Saidi instruis la 25 ĉapitrojn de la kurso Gerda Malaperis (la lingvaj ekzercoj kaj la gramatikaĵoj).

Dum la tuta semajno, la partoprenantoj de la seminario de Bubanza multon lernis kaj ili nun scias multon pri Esperanto ĉar multaj prelegoj estis prezentitaj. Nsabiyumva Eric parolis pri la Literaturo de Esperanto kaj pri la vivo de Zamenhof dum Ntahonsigaye Hasano prelegis pri la Historio de ANEB (Association Nationale d’Espéranto aŭ Burundi), ekde la komenco ĝis nun kaj pri la movado (stato de la movado) kaj problemoj en Afriko. Sabiyumva Jérémie, la prezidanto de ANEB prelegis pri la Historio de Esperanto, pri la Bona informado, pri la Afrika Komisiono kaj Afrika Oficejo kaj pri la Bona organizado de landaj asocioj kaj kluboj, dum Niyukuri Gilbert instruis al la partoprenantoj la esperantan himnon « La Espero », kaj nun oni scias kanti nian himnon. Kirwa kaj Simiyu informis al la seminarianoj kiel evoluas Esperanto en Kenjo. Bikirantanganwa Twalibu prelegis pri la Historio de Esperanto en Burundo, dum Bahati Pamphile parolis la Kontribuon de Sporto en Informado kaj Ndihokubwayo prelegis pri la Historio de UEA.

Ndizeye Thierry diris la Funkciadon de UEA kaj rilatoj kun aliaj landaj kaj internaciaj organizoj, dum Ntakirutimana Justin prelegis pri la Historio de Esperanto en Afriko.

La seminarion partoprenis dek E-skoltoj, kaj pro tio Ntakirutimana Nicodème parolis pri la skolta movado en Burundo. Li multon informis kaj petis al ANEB por ke kelkaj instruistoj instruu Esperanton dum la mondĵamboreo, kiu okazos en Burundo (en Gitega) en 2012. Li ankaŭ petis la materialojn esperantajn por bone instigi skoltojn eklerni Esperanton. Do, necesas ricevi multajn librojn por plenumi la bezonojn.

Mlossi Saidi parolis pri la Strategio por starigi E-klubojn en lernejoj, kaj Ciza Hamissi kun la helpo de Niyukuri Gilbert prelegis pri la Esperanta flago kaj ĝia signifo.

Kiel vi vidas, nia seminario finiĝis per la riĉaj enhavoj kaj ni bonege trapasis ĉiujn punktojn de la programo, kaj la rezulto estas kontentiga.

Karaj, kiam ANEB havas E-aranĝon, homoj kaj asocioj el la mondo sendas gratulmesaĝojn al la partoprenantoj. Por nia seminario en Bubanza, multaj esperantistoj sendis al ni salutmesaĝojn/gratulmesaĝojn. Jen la nomoj de tiuj, kiuj mesaĝis al ni: s-ro Probal Dasgupta (la nuna Prezidanto de UEA), s-ro Renato Corsetti (Eks-prezidanto de UEA), s-ino Jeanne Marie Cash el Francujo, s-ino Mireille Grosjean el Svislando, s-ro Jean Yves Santerre el Francujo, s-ro Alfred Portillo el Venezuelo, s-ro Mramba Simba el Tanzanio, s-ro Constantin Mashauri el Tanzanio, Pastoro David Barngetuny el Kenjo, s-ro David Curtis el Britio, s-ro Rafaelo Mateos el Rusuj. Post la legado de la mesaĝoj el diversaj landoj, la partoprenantoj multege ĝojiĝis kaj dankis ĉiujn homojn, kiuj sendis al ili la mesaĝojn.

Ĉiun nokton, post la vespermanĝo, okazis kunsidoj de la estraro de ANEB, de diversaj kluboj, regionoj, sekcioj por vidi kion oni jam faris kaj studi kion oni planas fari por la bona evoluigo kaj disvastigo de nia kara lingvo « Esperanto » en Burundo. La kluboj kaj la sekcioj de ANEB devas raporti al la asocio. La estraro de ANEB faris kunsidon kun la eksterlandanoj por starigi la Esperantan Federacion de la kvin najbaraj landoj (Kenjo, Tanzanio, Ugando, Rwando kaj Burundo).

–       Ferma Tago

Mlosi Saidi, kun belaj vestaĵoj, bonvenigis ĉiujn invitantojn kaj esperantistojn, kiuj estis en la klasĉambro kaj laŭte diris kiel unu post la alia parolos.

-Unue la prezidanto de la organiza komisiono diris, ke dum unu semajno esperantistoj multon lernis kaj, ke ĉiu inter la seminarianoj fariĝu pioniro en sia regiono.

Li dankis kaj gratulis al la 5 eksterlandanoj, kiuj bonorde sekvis la instruadon.

– Jérémie Sabiyumva, la prezidanto de ANEB kun grandega ĝojo staris antaŭ la aliaj kaj salutis la ĉeestantojn. Li dankis ĉiujn: unue la direktoron de la liceo, kiu akceptis la okazigon de la seminario en sia lernejo kaj helpis nin en ĉiuj malfacilaĵoj.

Li ankaŭ dankis la organizan komisionon, kiu faris grandan laboron.

Li ankaŭ gratulis al tiuj kiuj tuj akiros diplomojn kaj kuraĝigis tiujn kiuj ne akiros diplomojn dirante al ili ke eĉ venontjare ili povas akiri, se ili bone faros kaj fine li petis al s-ro la lernejestro fariĝi esperantisto.

-La direktoro de la liceo,li ankaŭ staris kaj gratulis A.N.E.B, kiu okazigis seminarion en Bubanza kaj bonvenigis nin eĉ venontjare. Li ankaŭ gratulis la komisionon, kiu bone aranĝis la aferon kaj fine li respondis al la peto de s-ro Jérémie dirante ke li jam estis esperantisto ekde longe, sed nun li volas pliprofundiĝi en la lingvon. Li multe dankis nian asocion ANEB pro la libroj kiujn s-ro Jérémie lasis en la biblioteko de la lernejo por la klubanoj kaj promesis bone gardi ilin.

-Estis disdonitaj la atestiloj al la partoprenantoj. Post la disdono de la diplomoj de la instrukapabluloj restis nur kvin kiuj malsukcesis.

-La kunordiganto donis la parolon al s-ro Julius Kirwa, kiu reprezentis eksterlandanojn por komenti pri ĉio, kion li konstatis dum la tuta semajno. Li gratulis la estron de ANEB, la organizan komisionon pro la preparo kaj la okazigo de tiu seminario. Li ankaŭ gratulis la seminarianojn, kiuj pace kaj amike daŭris kune dum la tuta semajno lerni la lingvon.

-Aimé Patrick, kiu reprezentis tiujn kiuj akiris diplomojn,li dankis nome de ĉiuj, kiuj akiris diplomojn, dankis la estraron de la asocio. Li fine kuraĝigis tiuj kiuj ne ricevis diplomojn ke eble venontjare ili ricevos. Do, ke ili sinmetu kaj daŭru la lernadon de Esperanto.

-La kunordiganto fine donis la vorton al bezonintoj, kaj ĉiuj, kiuj ricevis tempon por ion diri dankis la asocion kaj kelkaj petis, ke ANEB okazigu la seminario(j)n ĉe ilia(j) komunumo(j). La prezidanto de ANEB respondis al ili dirante, ke ĉio dependos de ili mem, ĉar se ili aktive laboros, tiam la seminario rajtos okazi tie. Jérémie diris, ke ANEB scios kion ili faras tra la raportoj, kiujn ili sendos al la asocio.

Antaŭ la disdono de la atestiloj al ĉiuj partoprenantoj kaj diplomoj al ĉiuj sukcesintoj, oni faris la komunajn fotojn.

Post la disdono de atestiloj kaj diplomoj, la ĉeestantoj trinkis kaj vespermanĝis. Por plu kaj plu montri la ĝojon, la partoprenantoj de la seminario dancis.

-Sabaton la 28a:

Frumatene, ni vekiĝis kaj veturis kun la direktoro de la liceo en lia aŭto ĝis Mpanda por fari la komunajn laborojn. Tie, ni laboris soifante kunvidi la Prezidenton de la lando, kiu promesis ĉeesti. Sed bedaŭrinde li ne aperis. La estro de nia asocio, Jérémie, kunparolis kun la konsilanto de la provinco, kiu ankaŭ dankis nin pro la okazigo de tiu seminario en Bubanza kaj dankis nin pro la komunaj laboroj, kiujn ni faris.

Je la 10-a horo ni revenis al la liceo kaj matenmanĝis. Poste oni disdonis busbiletojn kaj tiam ni adiaŭis unu la alian kaj foris hejme.

La sekretario de ANEB, NTAHONSIGAYE Hasano