Pruntedonoj

Ĉu vi volas helpi la fondusajn projektojn, sed hezitas pri donacado? Tiukaze konsideru la eblecon de alprunto.

valorcertigilo

Jen la “valorcertigilo” de nia fondaĵo. Ĝi simbolas la pruntedonon de monsumo laŭ via plaĉo, sed minimume de 50 eŭroj. Tiu sumo restos en la fonduso dum almenaŭ tri jaroj kaj estos uzata por realigado de ĝia projektoj.

Post tiu periodo vi rajtos repostuli vian monon per skribita letero al la sekretario de  “Esperanto en Evoluo”, Renato Corsetti, Via del Castello 1, 00036 Palestrina, Italujo.

Ni garantias, ke ene de unu monato post ricevo de tia letero, ni resendos vian monon.

La valorcertigilon, subskribitan de Johan Derks, vic-prezidanto de “Esperanto en Evoluo”, vi ricevos tuj post transpago de la sumo al la sube menciita konto.

Ĝiru la deziratan sumon al unu el la kontoj de UEA (ekzemple 378964 ĉe ING-bank, IBAN: NL72INGB0000378964, BIC: INGB NL2A) kun mencio de la kodo eeer-u, “valorcertigilo” kaj via adreso. Bonvole sendu kopion de via pagordono al  unuakasisto@esp-evoluo.info